Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 1 januari 2019
 
 
Artikel 1 Abonnementsduur en beëindiging
 
Wanneer u lid wordt van ‘The Jim Fitness’ en voor een Jim Unlimited of Jim 2 Unlimited abonnement kiest is dat voor de duur van één (1) jaar. Optioneel kunt u kiezen voor een Jim Flex abonnement, het jaar abonnement komt dan te vervallen. Bij een Jim flex abonnement wordt het contract iedere keer met één (1) maand stilzwijgend verlengd. Een jaarcontract is binnen de contractstermijn niet opzegbaar. De opzegtermijn bedraagt voor iedere abonnemtsvorm tenminste één (1) volle, aaneengesloten kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt. Na de contractsduur wordt het lidmaatschap stilzwijgend telkens met één (1) maand verlengd. Betaling van de contributie dient, bij een jaar abonnement, te geschieden per jaar vooruit contant of per PIN betaling. Een lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit per automatisch incasso mogelijk.
Opzeggingen kunnen alleen geaccepteerd worden indien er geen achterstand in de betaling van contributiebetalingen bestaat. Is dit wel het geval, dan dient u eerst de achterstand te voldoen, alvorens de opzegging wordt geaccepteerd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. Opzegging per mail wordt niet geaccepteerd.
‘The Jim Fitness’ behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsjaar, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.
 
Artikel 2 Betaling
 
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden per automatische incasso.
Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag bijvoorbeeld als gevolg van stornering of onvoldoende saldo, om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag alsnog niet kan worden geïncasseerd is ‘The Jim Fitness’gerechtigd een bedrag van 10,00 EURO aan storneringskosten in rekening te brengen en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.
 
Artikel 3 Lidmaatschap en Legitimatie
 
‘The Jim Fitness’ behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. De prijzen behorende bij overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gedurende de looptijd niet gewijzigd.
Bij het afsluiten van het lidmaatschap bent u verplicht een geldig paspoort of identiteitskaart te tonen. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 
Artikel 4 Openingstijden
 
‘The Jim Fitness’ is gerechtigd de openingstijden te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt ‘The Jim Fitness’ zich het recht om gesloten te zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
‘The Jim Fitness’ behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, hetgeen door de vestigingsmanager te beoordelen is, zaallessen te annuleren. Het lesrooster is bij de balie te verkrijgen of op onze website. ‘The Jim Fitness’ behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.
 
Artikel 5 Kleding / Textielvoorschriften
 
In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Er wordt van u verwacht dat u de handdoek tijdens het gebruik op de toestellen legt, alvorens plaats nemen. Bent u uw handdoek vergeten, dan bieden we u de mogelijkheid om er één bij de club te kopen. Voor gebruikmaking van de sauna dient u een badlaken en badslippers mee te brengen. In de Sauna is het niet toegestaan om sieraden te dragen, geen synthetische kledingstukken, geen buitenschoenen en geen ondergoed.
De saunaregels moeten gehanteerd worden om redenen van hygiëne en veiligheid .
 
Artikel 6 Zonnebanken en sauna
 
Gebruik van de zonnebank en sauna zijn geheel op eigen risico. In de sauna bent u verplicht een handdoek te gebruiken. Na gebruik van de zonnebank bent u verplicht deze met de daarvoor in de ruimte aanwezige schoonmaakmiddelen te reinigen.  
 
Artikel 7 Orde / Instructievoorschriften
 
Het is niet toegestaan binnen de club drugs, dan wel stimulerende middelen te gebruiken of te verkopen. Gebruik of verkoop van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld. U dient zich te houden aan de door ‘The Jim Fitness’ gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is ‘The Jim Fitness’ gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld.
 
Artikel 8 Materiaalgebruik
 
Er wordt van u verwacht dat u het aan u ter beschikking gestelde materiaal op een correcte manier gebruikt. Wat wil zeggen dat u dumbells en schijven na gebruik opruimt, niet op de grond laat vallen maar met passende voorzichtigheid terugplaatst. Barbells en dumbells mogen niet op de bankjes neergelegd worden vanwege beschadiging van de apparatuurbekleding. Het is niet toegestaan om zelf apparatuur te verplaatsen.
 
Artikel 9 Vrijheid en Aansprakelijkheid
 
Het gebruik van de faciliteiten binnen ‘The Jim Fitness’ geschiedt geheel voor eigen risico van het lid.
‘The Jim Fitness’ , de vestigingsmanager, de overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, onstaan op welke wijze dan ook.
‘The Jim Fitness’ , de vestigingsmanager, de overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
 
Artikel 10 Conformering Overeenkomst
 
De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door ‘The Jim Fitness’ opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. ‘The Jim FItness’ is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor en door ‘The Jim Fitness’ te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
 
Artikel 11 Overige Bepalingen
 
Alle gevallen en / of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van ‘The Jim Fitness’ beoordeeld en beslist.
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met ‘The Jim Fitness’ aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Door zijn inschrijving verklaart het lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van ‘The Jim Fitness’ te hebben gelezen en te accepteren.