Disclaimer

Disclaimer voor thejimfitness.nl The Jim Fitness BV (Kamer van Koophandel: 24240177), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot thejimfitness.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. The Jim Fitness BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op thejimfitness.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van The Jim Fitness BV. Beperkte aansprakelijkheid The Jim Fitness BV spant zich in om de inhoud van thejimfitness.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op thejimfitness.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Jim Fitness BV. In het bijzonder zijn alle prijzen op thejimfitness.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op thejimfitness.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Jim Fitness BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Jim Fitness BV en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Jim Fitness BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.